شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • NS
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :)
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :x
  Heart
  Heart
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • ;)
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :دی
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • IR1
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :64:
  64
  64
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :22:
  22
  22
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :25:
  25
  25
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :77:
  77
  77
 • :q:
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :f:
  25r30wi
  25r30wi
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :78:
  78
  78
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :28:
  28
  28
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :33:
  33
  33
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :5:
  5
  5
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :34:
  34
  34
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :6:
  6
  6
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :35:
  35
  35
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :13:
  13
  13
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :37:
  37
  37
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :14:
  14
  14
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :41:
  41
  41
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :au:
  Au
  Au
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :qq:
  19
  19
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :63:
  63
  63
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :21:
  21
  21
 • IR2
 • :999:
  999
  999
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :29dz8zk:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :photosmile:
  Photosmile
  Photosmile
 • :bollywood1:
  Bollywood1
  Bollywood1
 • :julgran:
  Julgran
  Julgran
 • :626gdau:
  626gdau
  626gdau
 • :healer:
  Healer
  Healer
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :19 (2):
  19 (2)
  19 (2)
 • :desertsmile:
  Desertsmile
  Desertsmile
 • :Perspolis-bigflag:
  Perspolis Bigflag
  Perspolis Bigflag
 • :blowcandle:
  Blowcandle
  Blowcandle
 • :jawsmiley:
  Jawsmiley
  Jawsmiley
 • :157fs409780:
  157fs409780
  157fs409780
 • :77:2
  77
  77
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :18:
  18
  18
 • :dancing1:
  Dancing1
  Dancing1
 • :padded:
  Padded
  Padded
 • :bighug:
  Bighug
  Bighug
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :146fs495919:
  146fs495919
  146fs495919
 • :14:2
  14
  14
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :dancegirl2:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :oregonian_winesmile
  Oregonian Winesmiley
  Oregonian Winesmiley
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :130fs358763:
  130fs358763
  130fs358763
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :stoneage:
  Stoneage
  Stoneage
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • :danca13:
  Danca13
  Danca13
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :i:
  I
  I
 • :129fs370785:
  129fs370785
  129fs370785
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :sardard:
  Sardard
  Sardard
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :d:
  D
  D
 • :mocantina:
  Mocantina
  Mocantina
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :hkh:
  Hkh
  Hkh
 • :zard10:
  Zard10
  Zard10
 • :122fs329172:
  122fs329172
  122fs329172
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :rockf:
  Rockf
  Rockf
 • :2lbkos0:
  2lbkos0
  2lbkos0
 • :crysmiley1:
  Crysmiley1
  Crysmiley1
 • :meditationf:
  Meditationf
  Meditationf
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :hippie7:
  Hippie7
  Hippie7
 • :wcsmiley:
  Wcsmiley
  Wcsmiley
 • :122fs329172 (2):
  122fs329172 (2)
  122fs329172 (2)
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :putertired:
  Putertired
  Putertired
 • :2gwb921:
  2gwb921
  2gwb921
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :meatballs:
  Meatballs
  Meatballs
 • :316217_eyval_dozari
  316217 Eyval Dozari
  316217 Eyval Dozari
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :pirates5B15D_th:
  Pirates5B15D Th
  Pirates5B15D Th
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :coffeebath:
  Coffeebath
  Coffeebath
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :64213_persiana_mer3
  64213 Persiana Mer30
  64213 Persiana Mer30
 • :hiker:
  Hiker
  Hiker
 • :voodoodoll_2:
  Voodoodoll 2
  Voodoodoll 2
 • :49lpmxx:
  49lpmxx
  49lpmxx
 • :flirtysmile3:
  Flirtysmile3
  Flirtysmile3
 • :pinkglassesf:
  Pinkglassesf
  Pinkglassesf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :kkk:
  Kkk
  Kkk
 • :4025mr7:
  4025mr7
  4025mr7
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :fingersmiley:
  Fingersmiley
  Fingersmiley
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :brnheart:
  Brnheart
  Brnheart
 • :kar:
  Kar
  Kar
 • Y!S
 • :29:
  29
  29
 • :13:2
  13
  13
 • :7:
  7
  7
 • :27:
  27
  27
 • :17:
  17
  17
 • :4:
  4
  4
 • :26:
  26
  26
 • :16:
  16
  16
 • :3:
  3
  3
 • :25:2
  25
  25
 • :15:
  15
  15
 • :34:22
  34
  34
 • :2:
  2
  2
 • :22:2
  22
  22
 • :12:
  12
  12
 • :33:22
  33
  33
 • :1:
  1
  1
 • :21:2
  21
  21
 • :11:
  11
  11
 • :28:22
  28
  28
 • :24:
  24
  24
 • :6:2
  6
  6
 • :14:22
  14
  14
 • :23:
  23
  23
 • :5:2
  5
  5
 • :32:
  32
  32
 • :20:
  20
  20
 • :10:
  10
  10
 • :31:
  31
  31
 • :19:
  19
  19
 • :9:
  9
  9
 • :30:
  30
  30
 • :18:2
  18
  18
 • :8:
  8
  8