شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • NS
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :)
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :x
  Heart
  Heart
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • ;)
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :دی
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • IR1
 • :64:
  64
  64
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :22:
  22
  22
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :25:
  25
  25
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :77:
  77
  77
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :q:
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :f:
  25r30wi
  25r30wi
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :78:
  78
  78
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :28:
  28
  28
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :33:
  33
  33
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :5:
  5
  5
 • :34:
  34
  34
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :6:
  6
  6
 • :35:
  35
  35
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :13:
  13
  13
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :37:
  37
  37
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :14:
  14
  14
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :41:
  41
  41
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :au:
  Au
  Au
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :qq:
  19
  19
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :63:
  63
  63
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :21:
  21
  21
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • IR2
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :999:
  999
  999
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :photosmile:
  Photosmile
  Photosmile
 • :29dz8zk:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :bollywood1:
  Bollywood1
  Bollywood1
 • :julgran:
  Julgran
  Julgran
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :626gdau:
  626gdau
  626gdau
 • :healer:
  Healer
  Healer
 • :19 (2):
  19 (2)
  19 (2)
 • :desertsmile:
  Desertsmile
  Desertsmile
 • :Perspolis-bigflag:
  Perspolis Bigflag
  Perspolis Bigflag
 • :blowcandle:
  Blowcandle
  Blowcandle
 • :jawsmiley:
  Jawsmiley
  Jawsmiley
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :157fs409780:
  157fs409780
  157fs409780
 • :77:2
  77
  77
 • :18:
  18
  18
 • :dancing1:
  Dancing1
  Dancing1
 • :padded:
  Padded
  Padded
 • :bighug:
  Bighug
  Bighug
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :146fs495919:
  146fs495919
  146fs495919
 • :14:2
  14
  14
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :dancegirl2:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :oregonian_winesmile
  Oregonian Winesmiley
  Oregonian Winesmiley
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :stoneage:
  Stoneage
  Stoneage
 • :130fs358763:
  130fs358763
  130fs358763
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • :danca13:
  Danca13
  Danca13
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :i:
  I
  I
 • :sardard:
  Sardard
  Sardard
 • :129fs370785:
  129fs370785
  129fs370785
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :d:
  D
  D
 • :mocantina:
  Mocantina
  Mocantina
 • :zard10:
  Zard10
  Zard10
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :hkh:
  Hkh
  Hkh
 • :rockf:
  Rockf
  Rockf
 • :122fs329172:
  122fs329172
  122fs329172
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :2lbkos0:
  2lbkos0
  2lbkos0
 • :crysmiley1:
  Crysmiley1
  Crysmiley1
 • :meditationf:
  Meditationf
  Meditationf
 • :wcsmiley:
  Wcsmiley
  Wcsmiley
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :hippie7:
  Hippie7
  Hippie7
 • :putertired:
  Putertired
  Putertired
 • :122fs329172 (2):
  122fs329172 (2)
  122fs329172 (2)
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :2gwb921:
  2gwb921
  2gwb921
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :meatballs:
  Meatballs
  Meatballs
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :316217_eyval_dozari
  316217 Eyval Dozari
  316217 Eyval Dozari
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :pirates5B15D_th:
  Pirates5B15D Th
  Pirates5B15D Th
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :coffeebath:
  Coffeebath
  Coffeebath
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :voodoodoll_2:
  Voodoodoll 2
  Voodoodoll 2
 • :64213_persiana_mer3
  64213 Persiana Mer30
  64213 Persiana Mer30
 • :hiker:
  Hiker
  Hiker
 • :pinkglassesf:
  Pinkglassesf
  Pinkglassesf
 • :49lpmxx:
  49lpmxx
  49lpmxx
 • :flirtysmile3:
  Flirtysmile3
  Flirtysmile3
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :kkk:
  Kkk
  Kkk
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :4025mr7:
  4025mr7
  4025mr7
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :fingersmiley:
  Fingersmiley
  Fingersmiley
 • :brnheart:
  Brnheart
  Brnheart
 • :kar:
  Kar
  Kar
 • Y!S
 • :29:
  29
  29
 • :13:2
  13
  13
 • :7:
  7
  7
 • :27:
  27
  27
 • :17:
  17
  17
 • :4:
  4
  4
 • :26:
  26
  26
 • :16:
  16
  16
 • :3:
  3
  3
 • :25:2
  25
  25
 • :15:
  15
  15
 • :2:
  2
  2
 • :34:22
  34
  34
 • :22:2
  22
  22
 • :12:
  12
  12
 • :1:
  1
  1
 • :33:22
  33
  33
 • :21:2
  21
  21
 • :11:
  11
  11
 • :28:22
  28
  28
 • :24:
  24
  24
 • :6:2
  6
  6
 • :14:22
  14
  14
 • :23:
  23
  23
 • :5:2
  5
  5
 • :32:
  32
  32
 • :20:
  20
  20
 • :10:
  10
  10
 • :31:
  31
  31
 • :19:
  19
  19
 • :9:
  9
  9
 • :30:
  30
  30
 • :18:2
  18
  18
 • :8:
  8
  8